Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Yüklem Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Cümlede kip ve zaman bildirerek yargıyı ortaya koyan temel unsurdur. Tek başına cümle özelliği gösterir. Diğer öğeler yüklemin tamamlayıcı öğeleridir.
Cümlede yüklemi bulmak için herhangi bir öğeye soru soramayız. Onu çekimli durumda bulunan sözcüklerden anlarız.

Yüklem Örnekleri


“Biliyorum” sözü “bilmek” eyleminin şimdiki zamanla çekimlendiğini gösteriyor. Öyleyse yargı bildiriyor demektir. Dolayısıyla bir cümledir.
“Biraz önce gelen çocuk, kapıcının kızıydı.”
cümlesindeki altı çizili söz isim tamlaması olduğundan;
“O, eskiden, yaramaz bir çocuktu.”
cümlesindeki altı çizili söz sıfat tamlaması olduğundan birbirinden ayrılmaz ve birlikte yüklem olur.

Yüklem Nedir


Yüklemin Tanımı ve Özellikleri


İş, kılış, oluş, hareket, durum bildiren; haber veren; cümleyi bir yargıya bağlayan çekimli öğedir.

Araba kalabalığı şehri yaşanmaz hâle getirdi.
Şehri bu hâle getiren bir olumsuzluk da insanların birbirlerini sevip saymamalarıdır.

Yüklemin Özellikleri


- Cümlenin temel öğesidir. Cümle yargı bildiren bir söz; yüklem de yargıyı üstlenen öğe olduğuna göre yüklemsiz bir cümle olamaz.

Araba kalabalığı şehri yaşanmaz hâle .........?............ cümle değil
Şehri bu hâle getiren bir olumsuzluk da ..........?............ cümle değil

- Yüklem, tek kelimeden de oluşabilir bir kelime grubundan da.

Yaşlılara saygı, topumun geçmişine olan saygısını gösterir.
İnsanlar birbirlerinin hakkına riayet etmeliler.

- Cümle oluşturmaya yeterli olan tek öğe yüklemdir.
Öğretmenim.
Geliyorum.

- Diğer unsurlar, yüklemin anlamını desteklemek üzere cümlede bulunur.

Yüklemin Yeri


- Türkçede asıl öğe en sonda bulunduğu, yardımcı öğeler daha önce geldiği için Türkçe söz dizimine göre yüklem cümlenin en sonundadır. Bütün öğeler sıralanır, sonra bunlarla hazırlanan haber veya yargı yükleme yüklenir.

Gökyüzünün başka rengi de varmış.
Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı.

- Şiirde, atasözlerinde ve günlük konuşma dilinde yüklem cümlenin sonunda değil de herhangi bir yerinde olabilir.

"Uzar gider bir sessizlik içinde
Bir uçtan bir uza Türkistan toprakları."
Birden kapandı birbiri ardınca perdeler.
Sakla samanı, gelir zamanı.

Yüklemin Türü


- Fiil cümlesinin, yani iş, oluş, kılış, hareket, durum bildiren cümlelerin yüklemi çekimli bir fiildir. Bu fiil, basit, türemiş ya da birleşik olabilir.

Fiile ait zaman ve şahıs kavramları yüklemde ek hâlinde bulunur. Ayrıca öğe olarak da bulunabilir.

Bir ipte iki cambaz oynamaz. Hiçbir zaman
Yarın buraya gelecekler. Onlar

- İsim cümlesinin, yani iş, oluş, kılış, hareket, durum bildirmeyen cümlelerin yüklemi de ek-fiille çekimlenmiş bir isimdir. Bu, isim soylu herhangi bir kelime (sıfat, zamir, zarf, edat) olabilir.

Ben bir Türküm; dinim cinsim uludur.
Yeniden doğmuş gibiyim.
Tabiattaki en iç açıcı renk yeşildir.
Çık hızlısın.

* Bu ek-fiiller bazen düşebilir.
İçimde en güzel duygular saklı.

* Ek-fiile ait zaman ve şahıs kavramları yüklemde ek hâlinde bulunur. Ayrıca öğe olarak da bulunabilir.
Gökyüzünün başka rengi de varmış.

Yüklemin Sayısı


Bir cümlede birden fazla özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, nesne bulunabilir, ama yüklem tektir. Bir söz dizisi içindeki yüklem sayısı cümle sayısını gösterir.

"Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,
Bir dakika araba yerinde durakladı."
"Yol onun, varlık onun,
Gerisi hep angarya."

Yüklemdeki Kelime Sayısı


Yüklem tek kelimeden oluşabileceği gibi bir kelime grubu da olabilir.

Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir / bu.
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir / bu.
Dönülmez akşamın ufkundayız.
Güzel yüzü, geniş bir gülümseyişle / ışıl ışıldı.

Yüklemsiz Cümleler


- Yüklemi söylenmeyen cümlelere eksiltili (kesik) cümle denir. Yüklemin söylenmemiş olması cümlenin anlamında eksiklik meydana getirmez. Dinleyici ya da okuyucu cümlenin söylenmemiş kısmını ya kendisi tamamlar ya da zaten bilinmektedir.

Kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan.
Az veren candan, çok verev maldan.
Dalgalandığın yerde ne korku ne keder.

"Seni istikbal için önce gelmek cihana,
Ve başkasından almak sonra geliş müjdeni,
Bir nefes dinlenmeden yıllarca koşmak sana,
Aramak her tarafta, bulmamak asla seni. (Han Duvarları)

* Bazı kesik cümleler önceki cümlenin yardımıyla tamamlanır.
Bilmiyorum aradan ne kadar zaman geçti. Belki altı ay... Belki bir yıl.
Buralarda hiç yol yoktur. Hatta keçi yolu bile...

¦Nerede çalışıyordun?
¦Türk Dil Kurumunda. (çalışıyorum)

¦Kardeşin kaçıncı sınıfta okuyor?
¦İkinci sınıfta


Yüklem Resimleri

 • 4
  Yüklem nasıl bulunur.. 2 ay önce

  Yüklem nasıl bulunur..

 • 2
  Yüklem Nedir 3 yıl önce

  Yüklem Nedir

Yüklem Sunumları

 • 3
  Önizleme: 2 ay önce

  Yüklem Nedir Slayt Sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  CÜMLENİN ÖGELERİYÜKLEM

  2. Sayfa
  CÜMLENİN ÖGELERİ Bugünkü konu için önerilen literatür:1. Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, 2008, 13-18.2. Mustafa Özkan, Türkçe Cümle Bilgisi - II, Anadolu Üniversitesi, 2013, 7-20.

  3. Sayfa
  CÜMLENİN ÖGELERİStandart Türkçe’de, cümlelerin yapısı ÖNY’dir, ancak bazı dil bilimciler serbest öge dizilişini de ciddi olarak ele almışlardır.Tartışma: Yazı dili mi konuşma dili mi daha eskidir?

  4. Sayfa
  CÜMLENİN ÖGELERİVecihe Hatiboğlu’na göre, cümlenin ögeleri üçe ayrılır:Yüklem;Özne;Tümleç:- Belirli ve belirsiz nesne;- Dolaylı ve dolaysız tümleç.Fiil dışında tüm diğer kelime çeşidini (sıfat, zarf, bağlaç, edat ve ünlem) “yardımcı unsurlar” olarak adlandırır.

  5. Sayfa
  CÜMLENİN ÖGELERİBuna benzer bir şekilde, Hikmet Dizdaroğlu da cümlenin ögelerini şöyle sınıflandırır:Temel (yüklem ve özne);Yardımcı (nesne, dolaysız tümleç, zarf tümleci, edat tümleci).

  6. Sayfa
  CÜMLENİN ÖGELERİMuharrem Ergin ise cümlenin ögelerini temel ve yardımcı olarak ayırmaz. Ona göre cümlenin ögeleri şunlardır:Fiil;Fail;Nesne;Yer tamlayıcısı;Zarf.

  7. Sayfa
  CÜMLENİN ÖGELERİLeylâ Karahan da Muharrem Ergin’e yakın görüşü savunur ve cümlenin ögelerini temel ve yardımcı olarak sınıflandırmaz:Yüklem;Özne;Nesne;Yer tamlayıcısı;Zarf tümleci.

  8. Sayfa
  CÜMLENİN ÖGELERİDemek ki, Türkçede cümlenin ögeleri şunlardır:1. yüklem;2. özne;3. nesne;4. yer tamlayıcısı;5. zarf tamlayıcısı;6. cümle dışı ögeler.

  9. Sayfa
  YÜKLEMYüklem, cümlenin temel unsuru ve taşıyıcısıdır.Cümlenin yargısını taşıyan kelime veya kelime grubuna yüklem denir.İş, hareket, oluş veya kılış yüklem tarafından karşılanır.Yüklemsiz cümle olamaz.Yüklem dışında cümlede diğer ögeler ancak bu yargıyı çeşitli bakımdan tamamlamak üzere kullanılırlar.

  10. Sayfa
  YÜKLEMİN ÖZELLİKLERİYüklem, yargı taşıyan bir fiil veya isimdir.Bu fiil veya isimler, ekli veya eksiz olabilir:Arkadaşını ele verdi.Çocuğa çikolata al.Bazı insanlar çok tembeldir.Hava çok kara.

  11. Sayfa
  YÜKLEMİN ÖZELLİKLERİTürkçede yüklem cümlenin sonunda bulunur:Bu adada kamplumbağalar çok uzun yaşar.Ancak, konuşma dilinde, şiirde ve atasözlerinde yüklem cümlenin başında veya ortasında da kullanılabilir:Sakla samanı, gelir zamanı.Ne kadar süslüsünüz bugün?Sabreyle işine, hayır gelsin başına.

  12. Sayfa
  YÜKLEMİN ÖZELLİKLERİMustafa Kemal’in kağnısı derdi, kağnısına,Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı.Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik,Nam salmıştı asker içindeBu kez herkesten evvel almıştı yükünü,Doğrulmuştu yola, önceden önceden.(Fazıl Hüsnü Dağlarca)

  13. Sayfa
  YÜKLEMİN ÖZELLİKLERİCümle içinde yüklem tektir. Birden fazla yüklem, birden fazla cümleyi gösterir. Oysa, cümlenin diğer unsurları birden fazla olabilir:Halasının yanındaki kadınlar da sarıldılar, öptüler, söyleştiler, gülüştüler.Yüklemin türü, cümlenin diğer unsurlarını da belirler. Yüklemi geçişsiz fiil olan cümlelerde, nesne bulunmaz:Rahlenin üzerinden bağırıyor.

  14. Sayfa
  YÜKLEMİN ÖZELLİKLERİBazen cümlede yüklem kelime veya kelime grubu olarak yoktur, ancak anlamı bağlamdan çıkarılabilir. Bunlara kesik cümleler denir. Özellikle şiir dilinde ve duygusal ifadelerde sıkça rastlanır:Her pencerede kırmızı toprak saksılar ve kararmış gaz sandıkları...(Halide Edip Adıvar, “Sinekli Bakkal”)Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlıkYalnız arabacının dudağında bir ıslık!(Faruk Nafiz Çaml›bel)

  15. Sayfa
  YÜKLEMİN ÖZELLİKLERİKonuşma dilinde:- Nerede yaşıyorsun?- Üsküp’te (yaşıyorum).- Beni anladın mı?- Evet (seni anladım).

  16. Sayfa
  YÜKLEMİN ÖZELLİKLERİBazen art arda dizilmiş unsurların ortak yüklemi olabilir:Bana, babama, kardeşime, dayıma, Turan’a selam vermeden geçti.Yüklem birden fazla kelimeden, daha doğrusu kelime grubundan da oluşabilir:Bu çok güzel bir akşam yemeğidir.Şu adam, dayısının oğlu(dur).Diriliş, şaşırtıcı ve düşündürücüydü.

  17. Sayfa
  YÜKLEM TÜRLERİTürkçede, yüklem türleri iki çeşit olabilir:1. fiil soylu yüklem;2. isim soylu yüklem.Fiil soylu yüklem, bir çekimli fiildir:Ondan sonra artık gelmemişler.Sen de evi sat.İsim soylu yüklem, bir isim unsurunun ek-fiille yüklemleşmiş halidir:Şimdi artık kızı öğretmendir.Bardağın kenarı rujlu.Gözleri dolu.

  18. Sayfa
  Aşağıdaki cümleleri sentaktik açıdan çözünüz:Yabani köpek sürüsü gibi birbirlerine saldırdılar.Becker bakışlarını o açıklığa sabitledi ve bacaklarındaki yanma hissine boş verdi.Afrika’nın bu kızları birbirinden güzel.Öğleden sonra kahreden görüntü, gazete manşetlerine kadar ulaştı.Suat Bey, yüz beş gün kadar eline kalem almadı.

  19. Sayfa
  BUGÜNLÜK BU KADAR.

 • 1
  Önizleme: 2 ay önce

  Türkçe dilbilgisi cümlenin öğeleri yüklem slayt sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Cümlenin Öğeleri Sözcüklerin cümle içerisindeki görev adlarına “cümlenin öğeleri”denir. Cümle öğelerini, temel öğeler ve yardımcı öğeler olmak üzere iki grupta inceleyebiliriz. A) Temel Öğeler: 1- Yüklem 2- Özne B) Yardımcı Öğeler: 1- Nesne 2- Dolaylı Tümleç 3- Zarf Tümlecistyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  2. Sayfa
  A- Temel Öğeler: 1-Yüklem: Cümlede işi, oluşu, hareketi kişi ve zamana bağlı olarak anlatan yani yargı bildiren unsura “yüklem” denir. Cümlede yüklemi bulmak için herhangi bir soru sorulmaz. Yüklem tek başına cümle olabilir. Diğer öğeler yüklemi tamamlar. Yüklem kurallı cümlelerde sonda bulunur. Yüklem tek sözcükten oluşabileceği gibi değişik söz gruplarından da oluşabilir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  3. Sayfa
  Örnekler: Babam erkenden dükkana gitti. Evden kaçtılar. Burada en çok yetişen ürün elmadır. Tek isteği onu görmekti. O gençliğinde rüzgar gibiydi. Dün onu arayan bendim. Bu kitap Mustafa’nın hatırasıdır. İsmail başarılı bir öğrenciydi. Bu hareketiyle gözden düştü. Geç fark ettim taşın sert olduğunu.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  4. Sayfa
  2- Özne: Cümlede yüklemin bildirdiği işi, hareketi yapan ve yargıya konu olan unsurdur. Özneyi bulmak için yükleme “Ne?, Kim?” sorularını sorarız. Örnek: Adam umursamadan gülüyordu. (Gülen kim?) Bizim evimiz köyün dışındaydı. (Köyün dışında olan ne?) Dün akşam babamın arkadaşı geldi bize. Çalışmak başarmaktır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  5. Sayfa
  Uyarı: Özneler cümlede yer alıp almamasına veya fiilin çatı özelliğine göre değişik isimler alır. a) Gerçek Özne: Fiilin bildirdiği işi yapan öznedir. Örnek: Ahmet derslerine çok çalışır. b) Gizli Özne: Cümlede yer almayan öznedir. Gizli özne yüklemden anlaşılır. Örnek: Bu imtihana çok çalıştım. c) Sözde Özne: İşi yapmayan, yapılan işten etkilenen öznedir. Örnek: Cam kırıldı. Ezan okundu.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  6. Sayfa
  B)Yardımcı Öğeler: 1-Nesne: Cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen varlığa “nesne” denir. Nesneyi bulmak için yükleme “Neyi? Kimi?” ve özneyi bulduktan sonra “Ne” soruları sorulur. Uyarı: “Ne” sorusu özneyi bulmak için de sorulduğu için bir cümlenin önce yüklemi, sonra öznesi, daha sonra nesnesi bulunmalıdır. (Y.Ö.N.) Nesneler hal eki alıp almamalarına göre ikiye ayrılır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  7. Sayfa
  A) Belirtili Nesne: Nesne görevinde bulunan söz ismin –i hal ekini almışsa bu tür nesneye belirtili nesne denir. Yükleme sorulan “Neyi? Kimi?” sorularına cevap verir. Nesne tek kelimeden oluşabileceği gibi bir kelime grubundan da oluşabilir. Örnek: Türkçe dersini çok seviyordu. (Neyi seviyordu?) Eski günleri çok özledik. Onun gibisini görmedim hayatımda. Bugünkü gazeteleri okudun mu?style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  8. Sayfa
  B) Belirtisiz Nesne: Nesne görevinde bulunan kelime yalın halde bulunuyorsa bu durumdaki nesneye belirtisiz nesne denir. Yükleme özneyi bulduktan sonra sorduğumuz “Ne?” sorusuna cevap olur. Örnek: Önce bir bardak su içti. (Ne içti?) Pazardan üç kilo elma almış. (Ne almış?) Sabahtan beri kitap okuyor. (Ne okuyor?) Ünlü yazar, bu konuda birkaç makale yazdı. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  9. Sayfa
  2- Dolaylı Tümleç: Cümlede yüklemin anlamını yer bakımından tamamlayan sözlere denir. Dolaylı tümleç, yüklemi yönelme, bulunma, çıkma, yönünden tamamlar. Dolaylı tümleç olan kelimeler mutlaka ismin “-e, -de, -den” hallerinden birinde bulunur. Dolaylı tümleci bulmak için yükleme “Kime?, Kimde?, Kimden?, Neye?, Neyde?, Neyden?, Nereye?, Nerede?, Nereden?” soruları sorulur. Örnek: Çocuklar sokakta oynuyorlar. Eve geç gittim. Çarşıdan henüz dönmediler. Bayburt’tan ayrılacaklarmış.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  10. Sayfa
  3- Zarf Tümleci: Yüklemi zaman, miktar, durum, yer-yön bakımından tamamlayan kelimelere denir. Zarf tümleci yüklemin yönünü, yüklemde bildirilen işin ne zaman ve nasıl yapıldığını, miktarını bildirir. Zarf tümlecini bulmak için yükleme değişik sorular sorulur. Bunlar: “Ne zaman?, Niçin?, Neden?, Ne kadar?, Nasıl?” gibi sorulardır. Örnek: Halamlar dün bize geldiler. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  11. Sayfa
  Örnekler: Örnek: Dün maçı kazandık. (Ne zaman?) Yaşlı kadın durmadan konuşuyordu. (Nasıl?) “Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.” Çocuk sessizce içeri girdi. Mehmet hastalandığından okula gitmemiş. İşçiler çok yorulmuştu. Öğrenciler dışarı çıktılar. Uyarı: Yer-yön bildiren kelimeler ismin hal eklerinden birini alırsa zarf tümleci olmaz. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  12. Sayfa
  Cümlenin Öğeleriyle İlgili Bazı Hususlar - Bir cümle öğelerine ayrılırken sıfat ve isim tamlamaları, deyimler, ikilemeler parçalanamaz. Örnek: Çamurlu yollarda düşe kalka ilerliyordu. Çoluk çocuğa karışmıştı. Cümlesinde “çoluk çocuğa karışmak” deyimdir ve yüklem görevindedir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  13. Sayfa
  Cümlenin Öğeleriyle İlgili Bazı Hususlar - Bir cümlede, cümlenin öğelerini bulmak için sorduğumuz sorulardan hiçbirine cevap olmayan bir bölüm varsa buna “Cümle dışı unsur” denir. Örnek: Sevgili dostum Ahmet, seni çok özledim. C.D.U.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  14. Sayfa
  Cümlenin Öğeleri.ÖğeKarşılık verdiği sorularÖZNEKim?, Ne?NESNENeyi?, Kimi?, Ne? DOLAYLI TÜMLEÇKime?, Kimde?, Kimden?, Neye?, Neyde?, Neyden?, Nereye?, Nerede?, Nereden?ZARF TÜMLECİNe zaman?, Niçin?, Neden?, Ne kadar?, Nasıl?style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  15. Sayfa
  HAZIRLAYANGAMZE ZORLUÇOBAN10 MAT/E1362style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

Yüklem Videoları

 • 3
  2 ay önce

  Yüklem Nedir? Yüklem Nasıl Bulunur

Yüklem Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Yüklem Ek Bilgileri

 • 2
  2 yıl önce

  Yüklem Nedir?
  Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Yüklem nasıl bulunur..
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)